Năm 2021 người siêu giàu ở Việt Nam giảm khoảng 1%, còn người nghèo tăng hay giảm?

Trong năm 2021, Việt Nam có 1.234 người siêu giàu sở hữu trên 30 triệu USD, cùng với đó tổng số hộ nghèo trên phạm vi toàn quốc là 609.049 hộ.