Tám vấn đề phải chú trọng đối với cơ quan dân cử địa phương

Về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp công tác năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đưa ra 8 vấn đề cần phải chú trọng. Trong đó nhấn mạnh, phải thực hiện tốt nhất việc xây dựng chính quyền về công tác nhân sự.