Nâng cao năng lực quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành đối với lĩnh vực công nghiệp và thương mại, trong đó bao gồm: An toàn thực phẩm, cơ khí, luyện kim, năng lượng, sản phẩm tiêu dùng…, trong những năm qua, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các bên liên quan triển khai rất nhiều hoạt động trong phạm vi trách nhiệm quản lý Nhà nước được phân công.