Đến hết tháng 3/2024, giải ngân gần 90.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

Tính đến hết tháng 3, ước giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 90.000 tỷ đồng. So với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao thì tỷ lệ giải ngân đạt 13,67%, tăng 3,32% và số tuyệt đối cao hơn khoảng 16,5 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023.