Tín dụng xanh: Cần thêm cơ chế gì để phát triển?

Các ngân hàng đều thể hiện việc tăng cường thúc đẩy tín dụng xanh. Dù vậy, dư nợ cấp tín dụng xanh còn thấp. Cụ thể, số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy đến tháng 6/2023, tín dụng xanh mới đạt gần 528.300 tỷ đồng, chỉ chiếm tỷ trọng khoảng 4,2% tổng dư nợ toàn nền kinh tế.