Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất có gì mới?

Nghị định số 88/2024/NĐ-CP có nhiều quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có lợi cho người dân.