Mức phạt cao nhất cho hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quy hoạch là 500 triệu đồng

Đó là nội dung trong Nghị định số 122/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư và đấu thầu là 300 triệu đồng; lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp là 100 triệu đồng và lĩnh vực quy hoạch là 500 triệu đồng.