HT Pharma – 9 năm, một chặng đường

Được thành lập năm 2013, tính đến nay, Công ty CPTM & XNK Hưng Thắng (HT Pharma) đã tròn 9 năm tuổi. Nhìn lại chặng đường đã qua, mọi thành viên của HT Pharma có quyền tự hào về những gì đã đạt được, tự hào về sự nỗ lực, cố gắng không ngừng...