Nhiều cơ hội cho doanh nghiệp tham gia thị trường tín chỉ carbon

Việt Nam đang có tiềm năng lớn về nguồn cung ứng tín chỉ carbon, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia thị trường này.