EVN sẵn sàng đảm bảo cung cấp điện phục vụ bầu cử Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên trên cả nước đặt quyết tâm chính trị cao nhất với mục tiêu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ cuộc bầu cử Quốc hội toàn quốc và bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.