Vì sao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài thấp?

Theo Bộ Tài chính, trong 5 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài vẫn chưa đạt 10% kế hoạch năm. Dự kiến đến hết tháng Sáu, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài của các bộ ngành có thể đạt khoảng 15 - 17%.