Nâng cao vị thế thành phố sáng tạo mang bản sắc "Thủ đô di sản"

Đã gần 5 năm chính thức trở thành thành viên của Mạng lưới “Các Thành phố sáng tạo của UNESCO” ở lĩnh vực Thiết kế sáng tạo, Hà Nội đang bước vào một thời kỳ mới cho văn hóa sáng tạo phát triển với sự hiện diện của ngày càng nhiều không gian sáng tạo.