Từ ngày 1/7, Bộ Tài chính giảm 10-50% cho 36 khoản phí, lệ phí

Từ ngày 1/7 đến hết năm nay, Bộ Tài chính sẽ giảm từ 10-50% cho 36 khoản phí, lệ phí. Dự kiến, chính sách này sẽ làm giảm thu ngân sách khoảng 700 tỷ đồng.