Hơn 111.500 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 9 tháng

9 tháng qua, Việt Nam đã đưa được hơn 111.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài, vượt mục tiêu đưa 110.000 lao động đi xuất khẩu của cả năm 2023.