Doanh nghiệp kỳ vọng có thêm cơ chế chính sách để thực hiện ESG

Doanh nghiệp đang coi ESG là cơ hội để phát triển, cắt giảm phát thải carbon, ứng phó biến đổi khí hậu, quản trị doanh nghiệp bền vững... nên mong muốn có thêm nhiều cơ chế chính sách để thực hiện các tiêu chí ESG.