Quy định mới nhất về phòng dịch Covid-19 với người nhập cảnh

Bộ Y tế ban hành công văn số 10688/BYT-MT về phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh. Quy định mới này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/01/2022.