Hà Nội xét đặc cách hơn 2.000 giáo viên hợp đồng vào viên chức

Từ ngày 10/6, Sở Nội vụ sẽ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, công khai danh sách đăng ký vào cuối ngày, trên cơ sở đó, các thí sinh sẽ lựa chọn, đăng ký vào những chỉ tiêu phù hợp và không phải cạnh tranh.