Tòa án Tối cao hướng dẫn xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19

Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao đã gửi công văn số 45/TANDTC-PC về việc xét sử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.