Phát triển nền kinh tế số: Lấy văn hóa sáng tạo làm "kim chỉ nam"

Kinh tế số đang thay đổi mạnh mẽ dưới tác động mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp 4.0. Dù được đánh giá là quốc gia có tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế số nhưng Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức, cần đổi mới, sáng tạo, cải biến mạnh mẽ trong thời gian tới.