7 giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng 2022

Trong năm 2021, tín dụng toàn ngành kinh tế tăng trưởng 13,53%, trong đó tăng trưởng mạnh nhất là ở nhóm công nghiệp hỗ trợ với hơn 21,5%.