Trước 30/1 hằng năm, UBND tỉnh phải ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

07/07/2021 16:33

Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

ban1-1625625131.jpg
Ảnh minh họa

Thông tư quy định, Bộ Tư pháp kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ, lĩnh vực được phân công của cơ quan thuộc Chính phủ.

UBND các cấp kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp, UBND cấp dưới trực tiếp; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý ở địa phương.

Sở tư pháp, phòng tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện tham mưu, giúp UBND cùng cấp kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực trọng tâm, liên ngành ở địa phương. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện tham mưu, giúp UBND cùng cấp kiểm tra tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý ở địa phương.

So với các thông tư trước đây, Thông tư số 04/2021/TT-BTP đã quy định bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của bộ, ngành, địa phương trước ngày 30/1 của năm kế hoạch, gửi về Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp.

UBND cấp huyện, UBND cấp xã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo thời hạn quy định tại Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của UBND cấp trên trực tiếp, gửi về sở tư pháp, phòng tư pháp để theo dõi tổng hợp.

Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin của Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương. Cụ thể, Bộ Tư pháp thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật trên phạm vi cả nước. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin trong phạm vi quản lý, lĩnh vực được phân công.

Các bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm nghiên cứu, phân tích, so sánh, đối chiếu và đánh giá thông tin về tình hình thi hành pháp luật thuộc thẩm quyền xử lý.

Trường hợp cần làm rõ tính chính xác, khách quan của thông tin đã được thu thập, tiếp nhận, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, giải trình bằng văn bản những vấn đề liên quan; tiến hành kiểm tra, xác minh thực tế nếu thấy cần thiết.

Bên cạnh đó, nhằm góp phần tăng cường công tác phối hợp và huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thông tư đã quy định cụ thể về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong theo dõi tình hình thi hành pháp luật và cơ chế cộng tác viên theo dõi thi hành pháp luật.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2021.

PV
Bạn đang đọc bài viết "Trước 30/1 hằng năm, UBND tỉnh phải ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật" tại chuyên mục PHÁP LUẬT. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0949.685.111) hoặc gửi về địa chỉ email banvideo.dntt@gmail.com).